Politika managmentu

Kvalita, ochrana životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrana zdraví při práci - BOZP

Hlavní zásady, které musí být dodržovány při zajišťování realizace požadavků zákazníků a naplňování základních cílů kvality, ochrany životního prostředí, BOZP a snižování spotřeby energií jsou vyjádřeny v následujících bodech a závazcích:

 1. Nabízíme vysokou kvalitu dodávek a plníme beze zbytku požadavky zákazníků v oblastech kvality, životního prostředí a BOZP a to s maximálním ohledem na ostatní zainteresované strany. V těchto oblastech spolupracujeme s kvalifikovanými a oprávněnými osobami, které nám pomáhají udržet plnění vysokých nároků v oblasti:
  • provádění dopravních a inženýrských staveb,
  • výstavba mostů a podchodů,
  • rekonstrukcí, oprav a údržby komunikací,
  • sanací betonových konstrukcí,
  • výkonu zeměměřických činností,
  • kovovýroba.

 2. Vytváříme vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. Subdodavatelé zásadně ovlivňují výsledky naší práce i kvalitu našich dodávek. Vyžadujeme od nich plnění právních předpisů a norem pro oblast životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a přenášíme na ně i plnění požadavků zákazníků v těchto oblastech. Při jejich výběru bereme v potaz i jejich hodnocení od ostatních subjektů. Zásadně však dbáme na to, aby i naši subdodavatelé byly spokojeni a nevznikali jim v důsledku spolupráce s naší společností ekonomické a sociální problémy.

 3. Profesionální spoluprací našich zaměstnanců, přesně vymezenými kompetencemi při řízení na všech stupních a v součinnosti s aktivním integrovaným systémem řízení (IMS) neustále zlepšujeme všechny pracovní procesy a činnosti. To vede ke zvyšování spokojenosti zákazníků, snižování dopadů na životní prostředí a zvyšování úrovně BOZP.

 4. K naplnění našich cílů potřebujeme vzdělané a kvalifikované pracovníky, kteří jsou si vědomi vlastní odpovědnosti. Pomocí výchovy a pravidelného vzdělávání a školení podporujeme jejich uvědomění v oblastech našich činností.

 5. Zavádíme nové a modernizujeme stávající technologie v oblastech našich činností a naplňujeme tak náročné požadavky našich zákazníků v oblasti kvality, životního prostředí a BOZP. 

 6. Našim zaměstnancům a subdodavatelů poskytujeme veškeré zdroje potřebné pro naplňování politiky managementu.

 7. Sledujeme a dodržujeme všechny požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a BOZP, kterým společnost podléhá.

 8. Na základě zjišťování nebezpečí, ohrožení a rizik, které se provádí vždy před zahájením stavby a pak průběžně při její realizaci, utváříme pracovní podmínky pro naše zaměstnance a subdodavatele s cílem preventivně minimalizovat všechna rizika, která mohou způsobit škodu na zdraví nebo majetku zainteresovaných stran.

 9. Sledujeme a vyhodnocujeme negativní vlivy všech našich činností na životní prostředí a neustále hledáme cesty jak tyto minimalizovat. Výsledky využíváme k prevenci znečištění a přijímání opatření k neustálému zlepšování.

 10. Naše klíčové priority systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 jsou následující:
  • racionální efektivní a trvalé snižování energetické náročnosti organizace
  • zajišťování veškerých informací a potřebných zdrojů pro naplňování stanovených energetických cílů a cílových hodnot
  • plnění požadavků platné legislativy a požadavků všech ostatních zainteresovaných stran
  • podpora nákupu energeticky úsporných produktů a služeb
  • posilování vědomí závažnosti energetického managementu u všech zaměstnanců a zainteresovaných osob

 11. Konečným cílem politiky managementu je, aby se jméno společnosti REPONT stalo symbolem profesionality, kvality a jistoty pro naše zákazníky, obchodní partnery a zaměstnance.

V Hrachovci dne: 16. 3. 2018
Ing. David Baroš, MBA
výkonný ředitel